logo
Агрокліматичний потенціал України. Особливості розміщення та використання

ВСТУП

Актуальність проблеми. В реалізації продовольчої програми країн СНД, у тому числі й України, важливе місце займає проблема раціонального використання всіх природних ресурсів, серед яких провідна роль належить клімату. Агрокліматичні умови вирощування сільськогосподарських культур характеризуються великою різноманітністю. Найбільш висока продуктивність культури може бути досягнута тоді, коли агрокліматичні умови вирощування будуть найкраще відповідати біологічним вимогам культури. Для отримання високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур велике значення має найбільш повне врахування особливостей погодно-кліматичних умов різних регіонів. Рішення цієї актуальної проблеми повязане з розробкою ефективних методів детальної оцінки агрокліматичних ресурсів, з використанням показників клімату, що характеризуються високою біологізацією та чутливістю до мікроклімату.

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є розвиток теорії агрокліматичної оцінки формування продуктивності сільськогосподарських культур. Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом вирішення наступних завдань:

- сформулювати та обґрунтувати теоретичні і методологічні засади агрокліматичної оцінки формування продуктивності сільськогосподарських культур;

- обґрунтувати підхід різномасштабного агрокліматичного районування територій й здійснити його на прикладі території України;

- виконати агрокліматичну оцінку формування продуктивності основних сільськогосподарських культур в України з врахуванням просторового та часового перерозподілу агрокліматичних ресурсів;

- розробити методичні підходи оптимізації розміщення сільськогосподарських культур на підставі детальної оцінки агро- і мікрокліматичних ресурсів територій й реалізувати їх на прикладі України;

Обєкт дослідження - агрокліматичні ресурси формування продуктивності сільськогосподарських культур в Україні.

Предмет дослідження - оцінка просторового розподілу агрокліматичних ресурсів як підстава формування продуктивності основних сільськогосподарських культур України.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. У розділах подається характеристика агрокліматичних ресурсів України.

У першому розділі розкрито роль агрокліматичних ресурсів у розвитку сільського господарства України, їхнє місце, особливості та значення.

У другому розділі проаналізовано особливості розміщення та раціональне використання агрокліматичного потенціалу України.

У третьому розділі висвітлено проблеми та перспективи розвитку агрокліматичних ресурсів.

У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження та узагальнюється весь матеріал по кожному із структурних елементів курсової роботи.

Вирішенню проблеми агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культур присвячені праці багатьох вчених, зокрема Міщенко З. А. [1] досліджував прогнози зміни агрокліматичних ресурсів у звязку зі зміною клімату, Лященко Г. В. [2] розробив методи агрокліматичних розрахунків продуктивності агроландшафтів України, досліджував агрокліматичне районування України за умовами вологості, заморозконебезпечності, Івус Г. П. [4] дав оцінку метерологічним аспектам прогнозування посух та суховіїв, Польовий А. М. [5] розробив модель оцінки агрокліматичних умов формування продуктивності сільськогосподарських культур, Власов В. В. [3] охарактеризував просторовий розподіл агрокліматичних ресурсів на півдні України.