logo
Агро-кліматичні райони промислового виноградарства

Вступ

Виноградарство та виноробство в Україні завжди були важливою галуззю агропромислового комплексу. Займаючи незначну питому вагу в площі сільськогосподарських угідь (від 0,9% в Миколаївській і Херсонській областях, до 4,4% - в АР Крим), ця галузь суттєво впливає на рівень соціально-економічного розвитку регіонів.

За площами виноградників Україна посідала в колишньому СРСР третє місце, а за виробництвом вина - друге місце. Споживання вина виноградного на душу населення в Україні на рік складало у 1980 р. - 16,9 л./чол., у 1997 р. - 1 л/чол. За останні 20 років площі виноградників в Україні знизилися в 1,6 рази, випуск виноградного вина - у 5,6 рази, споживання вина на душу населення - у 16 разів. В Україні найбільші площі виноградних насаджень були у 1971 р. (188 тис. гектарів) За цим показником Україна посідала четверте місце серед колишніх радянських республік.

На сучасному етапі розвитку економіки, продукція виноградарства та виноробства має виняткове значення для підвищення якості життя населення України. До того ж, галузі виноградарства і виноробства були і є важливими бюджетоутворюючими складовими агропромислового комплексу України.

Актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що виноградарсько-виноробне виробництво традиційно відносять до галузей економіки України, що мають перспективи виходу на світовий ринок. Саме спроможність виноробства представляти Україну на світовому ринку є важливим чинником підвищеної уваги з боку держави, економічної та агропромислової науки до проблем його функціонування та розвитку.

В умовах глобалізації ринку вина та вступу України до СОТ конкуренція загострюється, що потребує перебудови виноградарської галузі таким чином, щоб її продукція відповідала високим вимогам ринку. Саме тому, в світлі цього питання, загострюється проблема ефективного використання вже існуючих насаджень, наукового опрацювання нових способів підвищення врожайності, оптимізації ґрунтів виноградників та можливостей покращення сортів винограду.

Метою даної курсової роботи є надати розгорнуту характеристику зон промислового виноградарства України, висвітлити питання щодо сортового складу по районах галузі.

Відповідно до зазначеної мети поставлено та вирішено наступні завдання:

ѕ надати характеристику зональної концентрації промислового виноградарства на Україні;

ѕ проаналізувати агроекологічні умови вирощування виноградних насаджень;

ѕ визначити сортовий склад та дати оцінку стану виноградників України;

ѕ виявити особливості вирощування винограду на Закарпатті.

Обєктом дослідження курсової роботи є система зон промислового виноградарства України.

Предметом дослідження курсової роботи є зональні агро-кліматичні умови вирощування винограду на України.

Розвиток виноградарського комплексу не може розглядатись без врахування наукових розробок українських вчених, які присвятили свої роботи цій проблемі: Бондаренко А.О. [8]., Коваль Н.М. [15]., Литвинов П.И. [10]., Гумган А.Б. [11]., Авидзба А.М. [4]., Магійович М.І [17, 18]., Сілецька Н.В. [24]., Шальнєва В.В. [26].та інші.

Методи дослідження. У дослідженні структури виноградарського комплексу застосовано методи аналізу, спостереження, статистичний, порівняння, групування та узагальнення, монографічний, а також логічний підхід. Використано дані офіційної статистики України, відповідні нормативно правові акти України, експертні оцінки відомих фахівців у сфері дослідження.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі «Зональна концентрація промислового виноградарства на Україні» ми надаємо характеристику площ та організації господарства відповідно до зон промислового виноградарства України. У другому розділі «Агроекологічні умови вирощування виноградних насаджень» ми розглядаємо кліматичні характеристики та ґрунт зон виноградарства України. У третьому розділі «Сортовий склад та стан виноградних насаджень по районах України» ми аналізуємо сортовий склад та даємо оцінку стану виноградних насаджень України.