logo
Агроекономічний аналіз системи землеробства і технології вирощування сої в умовах ТОВ "Аріадна" Поліського району Київської області

Завдання на виконання випускної роботи студентові

1. Тема роботи: "Агроекономічний аналіз системи землеробства і технології вирощування сої в умовах ТОВ "Аріадна" Поліського району Київської області"

Керівник бакалаврської роботи Барзо І.Т., к. с. - г. наук

Затверджена наказом від ___. ___. 20___ року № _____

2. Термін подачі студентом завершеної роботи ____ ____ 20__ року.

3. Вихідні дaні для роботи: грунти в господарстві представлені дерново-підзолистими, які мають оцінку 42 бали, багаторічна норма ГТК 1,5; сума активних температур 26000 С; сума опадів за вегетаційний період 410 мм; середня продуктивність ріллі в господарстві за останні 3 роки становить 42 ц/га кормових одиниць, а урожайність зернових - 31 ц/га, цукрових буряків - 250 ц/га.

4. Перелік завдань, які виконуються в роботі:

викласти зміст конкретної ґрунтозахисної системи землеробства;

зробити порівняльний аналіз фактичної врожайності за останні 3 роки і ресурсно можливої (планової);

дати пояснення причин відхилення фактичної врожайності від планової, враховуючи при цьому відповідність фактичних технологій нормативним;

запропонувати технологічну карту вирощування однієї з культур із запланованою врожайністю;

дати оцінку економічної ефективності системи землеробства та вирощування окремих сільськогосподарських культур;

5 Перелік ілюстративного матеріалу:

графіки фактичної врожайності основних культур порівняно з ресурсоможливою врожайністю;

таблиця технологічної карти вирощування досліджуваної сільськогосподарської культури;

таблиця економічної ефективності вирощування культури.

6. Дата видачі завдання ___________________________

Календарний план виконання роботи

Етапи виконання роботи

Дата виконання етапів

Відмитки про виконання

Огляд літератури

20.01.2014

Методика виконання роботи

01.02.2014

Аналітично - розрахункова частина

20.02.2014

Економічна оцінка технологій

01.03.2014

Письмове і технічне оформлення

05.05.2014

Керівник випускної роботи,

кандидат с.-г. наук І.Т. Барзо

Завдання прийняв до виконання М.О. Алікаєва

Дата отримання завдання "____" "_____" 20 р.