Аграрна політика Білорусі

курсовая работа

2.1 Характеристика агропромислового комплексу Стародорожського району

Агропромисловий комплекс району представлений 14 сільськогосподарськими організаціями, двома заводами з переробки сировини - Стародорожскій виробнича ділянка відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) «Слуцький сироробний комбінат», комунальне виробниче унітарне підприємство «Стародорожський плодоовочевої завод», і однією обслуговуючою організацією - ВАТ «Стародорожський райагросервіс ». Три господарства, що знаходяться на території району, - товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Профітагро», ТОВ «Агрофірма« Фалічі »і ТОВ« Шапчіци-агро »- передані у відання організацій-інвесторів м. Мінська згідно з Указами Президента Республіки Білорусь від 19 березня 2004 р. № 138 і від 14 червня 2004 р. № 280. Одна організація веде сільськогосподарське виробництво на правах філії «Підсобне сільське господарство« Сінегово »ВАТ« Стародорожський райагросервіс ». Юридичний статус 9 господарств - сільськогосподарські виробничі кооперативи (далі - СВК). Одна організація функціонує у формі комунального сільско господарського унітарного підприємства (далі - КСУП) «Пруси». Крім цього, на території району розташовані землі 5 селянських (фермерських) господарств.

Товарне виробництво сільськогосподарської продукції в районі ведеться на 48,1 тис. га сільгоспугідь, з них 28,7 тис. га ріллі (59,7%), 19,2 тис. га лучних угідь (40%), 0,2 тис. га садів (0,3%). Бал кадастрової оцінки сільськогосподарських угідь складає 26,2, в тому числі ріллі 28,1. За механічним складом в ріллі найбільшу питому вагу мають супіщані ґрунти - 46%. Піщані ґрунти займають 33% ріллі, 21% - торфяно-болотні. Середньорічна чисельність працівників сільськогосподарських організацій у 2008 р. склала 2141 людини.

Товарна продукція тваринництва становить більше 86% у сукупному обсязі виручки від реалізації, тому досягнутий рівень виробництва даної галузі багато в чому визначає фінансово-економічний стан сільгосп організацій. В якості основних факторів розвитку тваринництва в 2009 році виступають: зміцнення кормової бази, нарощування поголівя худоби, створення необхідних умов утримання тварин за рахунок проведення реконструкції приміщень. На зимово-стійловий період 2009-2010 рр.. заготовлено 49 тис. тонн кормових одиниць травяних кормів, або в середньому по 20,2 ц к. од. на 1 умовну голову. За 10 місяців 2009 р. чисельність ВРХ збільшилася на 618 гол. до аналогічного періоду 2008 р., у тому числі корів - на 315 гол. Телят отримано в кількості 9911 гол. Разом з тим, є реальні резерви в плані нарощування чисельності поголівя тварин. Ще не на належному рівні організована робота з відтворення дійної череди - у розрахунку на 100 корів і телиць за 10 міс. отримано по 73 телят, у той час як за аналогічний період 2008 р. - 81 голова.

Поліпшення умов утримання тварин на дорощуванні та відгодівлі дозволило забезпечити середньодобові прирости молодняку ??ВРХ на рівні 538 грам, в той час як за 10 міс. 2008 продуктивність тварин становила 520 грам. За рахунок проведеної роботи щодо збалансованого годівлі та поліпшення умов утримання середньодобові прирости на ремонтні телички досягли технологічного рівня - 573 грами.

На наявні резерви економії витрат вказує той факт, що за 10 міс. 2009 р. в цілому по сільгосп організацій області ступінь окупності витрат виручкою складає 71%, а в господарствах району - лише 66%. За рівнем продуктивності праці сільськогосподарські підприємства району займають 9 місце серед 22 районів області.

3. Реалізація державних проектів і програм, що стимулюють розвиток АПК

Продовольча безпека держави гарантується національними проектами та державними програмами, прийнятими відповідно до законодавства Республіки Білорусь і затверджених Президентом Республіки Білорусь, Радою Міністрів Республіки Білорусь. Реалізація програм, що стимулюють розвиток аграрного сектора, дозволить оновити соціальну і виробничу сфери, забезпечити умови сталого розвитку сільської території, підвищити доходи населення, престижність проживання на селі, а також поліпшити демографічну ситуацію. Розглянемо цілі та завдання деяких з них.

Розвитку агропромислового комплексу сприяє реалізація ряду масштабних програм. Особливої ??уваги з боку держави потребують проблеми розвитку малих міст, вирішити які покликана Програма розвитку малих і середніх міст. У ній передбачаються прискорений розвиток будівництва житла та сфери послуг, створення нових робочих місць. Проводиться цілеспрямована політика стимулювання розміщення нових підприємств, філій і цехів діючих виробництв, а також розширення сфери підприємництва, повязаного з обслуговуванням населення, сільським господарством, переробкою сільськогосподарської продукції та випуском продукції з місцевої сировини. Метою Програми «Збереження і використання меліорованих земель на 2006 - 2010 роки» є забезпечення зростання продуктивності меліорованих земель, на яких виробляється більше третини продукції рослинництва, підвищення їх стійкості несприятливих погодних умов за допомогою здійснення заходів щодо відновлення і збереження меліоративних систем, ефективному використанню їх технічних можливостей . Програма орієнтована на виробництво екологічно чистої сільськогосподарської продукції, охорону ґрунтів і ґрунтового покриву від деградації, а водних джерел від виснаження і забруднення, створення сприятливих умов для життя і праці сільського населення, забезпечення високорентабельного і конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва. Основною метою Державної програми «Якість» на 2007 - 2010 роки, що забезпечує реалізацію політики держави у сфері якості, є створення умов, що сприяють створенню конкурентоспроможних вітчизняних товарів, подальшому насиченню споживчого ринку якісними безпечними енерго ефективними товарами, впровадження у промислове виробництво сучасних методів і форм управління якістю , оздоровлення навколишнього середовища, економії матеріальних та енергетичних ресурсів.

Державна комплексна програма модернізації основних виробничих фондів Білоруської енергетичної системи, енергозбереження та збільшення частки використання в республіці власних паливно-енергетичних ресурсів у 2006-2010 роках затверджена Указом Президента Республіки Білорусь № 399 від 25.08.2005. Основна мета Державної програми - визначення заходів, термінів їх реалізації і необхідних інвестицій, що дозволяють забезпечити енергетичну безпеку країни, позитивну динаміку відновлення основних фондів, надійне та ефективне енергопостачання галузей економіки та населення при дотриманні екологічних вимог. Реалізація цієї Державної програми дозволить підвищити рівень енергетичної безпеки Республіки Білорусь і надійність роботи енергосистеми в цілому; збільшити кількість робочих місць і податкові відрахування в республіканський і місцеві бюджети; збільшити обсяг виробництва і споживання місцевих видів паливно-енергетичних ресурсів. Детальніше зупинимося на розгляді Державної програми відродження та розвитку села на 2005-2010 роки, затвердженої Указом Президента Республіки Білорусь від 25 березня 2005 р. № 150.

3.1 Державна програма відродження та розвитку села на 2005-2010 роки

Доручення щодо створення масштабної програми, покликаної врятувати село, вивести агропромисловий комплекс на новий рівень і зробити сільське життя більш привабливою, Президент Республіки Білорусь А.Г. Лукашенко дав у вересні 2003 року. Сільські регіони займають близько 90% території країни. У них проживає близько 30% населення. Саме сільські жителі забезпечують продовольчу безпеку нашої держави. Крім того, село - джерело і сховище національних традицій, білоруської мови, фольклору, народної творчості. Зберегти і розвинути це джерело - важливе державне завдання.

Основними завданнями Програми є: відродження і розвиток соціальної та виробничої сфер білоруського села, забезпечення умов для сталого ведення сільськогосподарського виробництва, підвищення доходів сільського населення, створення основ для престижності проживання в сільській місцевості та покращення демографічної ситуації на селі, забезпечення ефективного виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства в обсягах, достатніх для внутрішнього ринку і формування експортних ресурсів.

Система заходів, представлена ??у програмі, складається з двох розділів - соціального і виробничого.

Провідниками соціальних стандартів на селі визначені агромістечок. На їх основі передбачається сталий соціально-економічний розвиток сільських територій, спрямоване на формування необхідних умов для життя населення. Протягом 2005-2010 років передбачено створення 1481 агромістечок.

У виробничій сфері досягнення до 2010 року запланованих обсягів сільськогосподарського виробництва та його рентабельності в 18-20% базується на тринадцяти пріоритетних напрямках. Серед них: вдосконалення спеціалізації сільськогосподарського виробництва, техніко-технологічне переоснащення галузі, підвищення продуктивності меліорованих земель, розвиток переробної промисловості, вдосконалення організаційно-економічної структури АПК, вдосконалення професійної підготовки кадрів, підвищення родючості грунтів, розвиток рослинництва і тваринництва.

Програма відрізняється також значними обсягами фінансування. На відродження і розвиток села планується виділити 69800 млрд. рублів. Державне щорічне вкладення коштів тільки в АПК зросте в 1,5 рази в порівнянні з 2004 роком.

Як підкреслив напередодні Глава держави на нараді за проектом Державної програми відродження та розвитку села, на чільне місце повинен бути поставлено людину з його турботами і потребами, а соціальний аспект стане пріоритетним при реалізації документа.

3.1.1 Інформація про виконання районної Програми відродження та розвитку села в Стародорожському районі

На виконання Державної програми відродження та розвитку села на 2005 - 2010 роки в Стародорожському районі розроблена і затверджена рішенням сесії районної Ради депутатів від 24 грудня 2004 року № 88 районна Програма соціально-економічного розвитку та відродження села Стародорожського району на 2005-2010 роки (далі - Програма).

За підсумками реалізації основних положень Програми за 5 років район впорався з встановленими параметрами виробництва молока - 253,2 тис. тонн при завданні 226,7 тис. тонн (або 111,7%), реалізації мяса - 25,8 тис. тонн при завданні 23,3 тис. тонн (110,6%), вирощування овочів - відповідно 64,0 тис. тонн і 36,0 тис. тонн (177,7%), обробітку ріпаку - 11,2 тис. тонн при завданні 7, 5 тис. тонн (148,7%). Разом з тим, не в повному обсязі район впорався з виробництвом зерна і картоплі, виконання програмних параметрів по яких склало відповідно 92,7% і 88,8%.

За очікуваним підсумками роботи за 2009 рік рівень виробництва сільськогосподарської продукції в громадському секторі зросте у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 105%. Продукції рослинництва буде вироблено на суму 36,7 млрд. руб., Або 102% до минулорічного. Вартість продукції тваринництва в порівнянних цінах складе 53,7 млрд. руб., Що вище показника 2008 р. на 107,2%.

Сільгосппідприємствами проводилася робота по оптимізації структури посівних площ, впровадження сучасних технологій обробки грунту та догляду за культурами. У результаті в аграрному секторі сформована система сівозмін, що забезпечує достатню кормову базу тваринництва та отримання товарної продукції. Відповідно до заходів, у 2009 році під кукурудзу було відведено 9,8 тис. га, що дозволило заготовити 135,9 тис. тонн силосу і намолотити 5,7 тис. тонн зерна кукурудзи. Від вирощування ріпаку на запланованій площі сільгосп організацій отримали понад 2,3 млрд. руб. виручки. Картоплю і льон вирощувалися на площах, передбачених заходами. При цьому прибирання льону була повністю механізована. З метою збільшення виходу зеленої маси було додатково введено в обіг 2,2 тис. га малопродуктивних лучних угідь, на яких висівали однорічні трави. Крім того, на площі понад 1,8 тис. га ріллі зроблені підсів багаторічних трав і закладка багатокомпонентних пасовищ. Більш ніж на половині посівних площ польові роботи були проведені з використанням комбінованих широкозахватних агрегатів, а також агрегатів, які суміщають підготовку ґрунту та посів. Завдяки цьому весняний та осінній посів були проведені в оптимальні терміни і з належною якістю.

Сільгосп організацій краще спрацювали в плані підтримки родючості ґрунту. Агромеліоративних заходів і реконструкція меліоративних систем проведені на всій запланованій площі - відповідно 339 га і 355 га. Провапнованих 2,9 тис. га кислих ґрунтів при встановлених в Програмі 2,8 тис. га. Органічних добрив внесено в обсязі 375 тис. тонн. що на 60 тис. т перевищує показник попереднього року. Господарствами району закуплено комплексні мікродобрива та засоби захисту рослин в обсягах, визначених заходами. Тільки по мінеральних тукам не забезпечені передбачені Програмою параметри - замість 11,8 тис. т д. р. внесено 8,7 тис. т д. р.

У звязку зі збільшенням поголівя великої рогатої худоби та необхідністю створення належних умов для їх утримання в 2009 р. господарствами району проведені реконструкція і технічне переоснащення 14 тваринницьких приміщень. Подальше нарощування виробництва сільськогосподарської продукції повязане з освоєнням прогресивних технологій на основі застосування високопродуктивної техніки. У 2009 р. господарствами за рахунок різних джерел придбано 117 одиниць техніки.

Реалізація заходів Програми відродження безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки та якісного складу кадрового потенціалу. У звязку з цим в поточному році пройшли підвищення кваліфікації на базі Білоруського державного аграрно-технічного університету 10 фахівців і керівників організацій АПК району.

Одне з основних напрямків реалізації Програми відродження - облаштування виробничо-соціальних обєктів агро містечок. За 5 років в 13 введених агро містечок за рахунок різних джерел на ці цілі використано понад 32 мільярдів рублів. За рахунок бюджетних коштів придбано устаткування для молочнотоварних ферм (молокопроводи, охолоджувачі молока, транспортери, кормороздавачі, причепи). На асфальтування територій міх дворів, ферм, зернотоків витрачено понад 3,5 млрд. руб.

У плані створення належних соціально-побутових умов та покращення якості життя сільського населення в районі реалізується комплекс заходів по житловому будівництву, розширенню сфери побутових послуг, розвитку мереж комунікації та обєктів інженерної інфраструктури. Починаючи з 2005 р. у сільськогосподарських підприємствах зведено 246 нових житлових будинки, проведена реконструкція 63 квартир. За 2005-2009 роки в сільських населених пунктах відремонтовано 84 км доріг, на укладання твердого покриття витрачено 4,2 млрд. руб. грошових коштів. Загальна протяжність Мережі водопостачання в агро містечок 2009 р. склала 7,3 км.

Протягом 5 років районним вузлом електричного звязку виконана значна робота по телефонізації сільського населення: мережу звязку в населених пунктах зони дії АТС розширена до 1209 номерів. У 2009 році кількість абонентів збільшилася до 1360 чоловік. Побутове обслуговування сільського населення здійснюється через 11 комплексних приймальних пунктів (далі - КПП). На поточний ремонт КПП під вводяться агро містечок витрачено 54 млн. крб. В даний час на комплексних приймальних пунктах є сучасні робочі місця приймальника, перукаря, фахівців з ремонту швейних виробів і побутової техніки. Згідно з графіками організовано виїзне обслуговування жителів віддалених сіл, що входять у зону обслуговування КПП.

Таким чином, по переважній більшості позицій Програми відродження та розвитку села за 2008 рік відзначається виконання затверджених виробничих показників і заходів у соціально-побутовій сфері.

Делись добром ;)