Реструктуризація аграрних підприємств

курсовая работа

1.3 Перспективи реструктуризації агропромислових підприємств

Трансформаційні процеси в агропромисловому комплексі України субєктивно вимагають масштабних перетворень в здійсненні процесів економічного відтворення на інноваційній основі у всіх субєктів аграрної сфери виробництва. Практика господарювання в АПК показує, що існуючі механізми управління аграрною економікою на базовому рівні не можуть подолати такі негативні явища розвитку:

переніс у бік виробництва продовольчої продукції з низьким рівнем доданої вартості;

повільні темпи оновлення засобів виробництва;

відсутність інноваційних і насамперед ресурсозберігаючих технологій;

погіршення стану довкілля та рівня життя сільських мешканців [11, с. 9].

Алгоритм здійснення практичної реструктуризації аграрних підприємств передбачає поетапне їх застосування як інструментарію практичного управління цими процесами.

На першому етапі слід досягти стабілізації аграрного розвитку по пріоритетних напрямах, таких як: виробництво продовольчої та тваринницької продукції у відповідності до потреб переробної промисловості; продукування самої переробної промисловості АПК на таких підгалузях: хлібопекарська, борошно-крупяна, спиртова, цукрова, мукомельна, власне продовольча. На цій стадії варто забезпечити безумовне впровадження інноваційних технологій по усіх напрямах виробничо-господарського процесу. Забезпечення виконання цього етапу реструктуризаційних дій досягається за рахунок використання засобів організаційного, економічного, адміністративного та нормативно-правового механізмів.

На другому етапі реструктуризації необхідно досягти переваги інфраструктурного забезпечення підприємств АПК та послуг над виробництвом продовольчої продукції. Це стосується, у першу чергу, будівництва оптових продовольчих ринків, елеваторів, логістичних центрів, доріг тощо. На цей період припадає максимальне забезпечення впроваджень науково-технічного прогресу: інвестицій, інновацій, технологій, активізації малого бізнесу в АПК, що сумарно дозволить вийти на модель раціоналізації аграрної сфери виробництва. Першочерговими засобами реалізації цих завдань стануть складові економічного та інформаційного механізмів реструктуризації.

Третій період реструктуризації підприємств АПК повязується із завершенням переходу економіки АПК до постіндустріальної господарської системи, в якій домінуватиме максимальне використання економічного потенціалу аграрної галузі, повне забезпечення потреб населення регіону в продовольчій продукції і послугах та повне використання в управлінні сучасних інформаційних систем [14, с. 20].

Дослідження науково-теоретичних засад реструктуризації аграрних підприємств показало, що ця економічна категорія і процес економічного відтворення носить еволюційний зміст - від оздоровлення аграрного виробництва в період кризових явищ - до системних змін і перетворень в період формування повноцінного ринкового середовища.

Використання передового вітчизняного і зарубіжного досвіду реструктуризації, формування теоретичного забезпечення з даної проблематики за умов створення державою сприятливої для аграрних підприємств макроекономічної ситуації мають забезпечити попередження і подолання кризових явищ на підприємствах АПК та підвищити конкурентоспроможність їх продукції як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках [12, с. 9].

Підсумовуючи, підкреслимо, що стратегічна реструктуризація підприємств аграрної сфери виробництва на вимогу тенденцій розвитку світової економіки та в рамках вітчизняної моделі АПК має здійснюватися органами влади держави, регіонів і підприємств аграрної сфери на основі реалізації механізмів впливу на ці процеси у вигляді практичного інструментарію прийняття виважених управлінських рішень.

Делись добром ;)