Агровиробнича характеристика чорнозему південного

реферат

1. Поширення і генезис чорноземів південних

Чорноземи південні поширені в північній частині південного Степу. В центральній і південній частині зони вони змінюються каштановими ґрунтами і солонцями.

Територія поширення чорноземів південних розчленована долинами багатьох річок, порізана балками та діючими ярами. Місцевість здебільшого дренована, поверхневий стік супроводжується процесами водної ерозії.

Чорноземи південні поділяють на звичайні (Азово-Причорноморська провінція), міцелярно-карбонатні (Задніпровський і Кримський Степ) і солонцюваті -- в зоні переходу ґрунтів до темно-каштанових.

Характерною ознакою чорноземів південних є невелика товщина горизонтів, проникання і фіксація гумусних речовин (50--60 см). На глибині 60--120 см розвинений ущільнений шар буруватого кольору з нагромадженням вуглекислих кальцію і магнію у вигляді білих плям.

Особливістю цих ґрунтів є також наявність гіпсу на глибині 2,5--4 м. У підвищеній північній частині гіпс залягає на глибині 4, а на південь з пониженням місцевості -- 2--2,5 м. [2]

Чорноземи південні утворилися за умови чітко вираженого дерново - гумусно акумулятивного процесу ґрунтоутворення. Відбувається він під впливом багаторічної травянистої рослинності в умовах помірного вологого клімату і найбільш енергійно на нещільних карбонатних гірських породах.

Помірне зволоження при не промивному типі водного режиму, що характеризується чергуванням низхідних та висхідних потоків ґрунтової вологи, призвело до рівномірного просочування профілю гумусом і вилуговування легкорозчинних сполук і карбонатів кальцію (останній вимивається з верхньої частини). Перехідні до материнської породи горизонти, як правило, збагачені карбонатами кальцію (СаС03). Насиченість вбирного комплексу кальцієм та закріплення ґрунтових колоїдів (глини і гумусу) сприяють утворенню агрономічноцінної водостійкої зернисто-грудкуватої структури. Руйнування мінеральної частини не спостерігається.

Саме дерновий процес призводить до формування різних чорноземних ґрунтів, які характеризуються високою гумусованістю, насиченістю кальцієм, нейтральною або близькою до нейтральної реакцією ґрунтового розчину, сприятливими фізико-механічними властивостями

З даних фізико-хімічної і агрономічної характеристики чорноземів України (Таблиця 1.) видно певну відмінність між основними видами ґрунтів степової і лісостепової зон за вмістом гумусу, реакцією середовища, на-сиченістю основами, кислотністю, вмістом поживних речовин тощо. [7]

"right">Таблиця 1

Характеристика чорноземів півдня України

Ґрунти

Глибина см.

Гумус %

рН сольової витяжки

Сума увібраних основ мг-екв на 100г ґрунту

Гідрологічна кислотність, мг - екв на 100 ґрунту

Ступінь насичення основами

Поживні речовини, мг на 100 г ґрунту

валові

Розчинні в слабіла кислотах

N

Р2О5

Р2О5 За Ареніусом Труогом

К2О соляної витяжки

Чорноземи опідзолені

0--10 25--35 50-60

3,23 2,56 1,74

6,0 6,3

6,8

17,7 18,2 21,3

2,1 1.6 0,8

87

91

95

161 117

140 820

18,3 13,5

--

Чорноземи глибокі мало гумусні легкосуглинкові

0--20 20-45

4,1 3,2

5,1 6,3

18,9 21,2

1,9 0,8

--

180 150

130 100

6,6 10,0

6,1

7,2

Чорноземи глибокі мало гумусні середньо суглинкові

0-20

20-45

4,85 3,63

6,4 6,6

28,5 29,9

1.3

0,5

--

250 180

120 ПО

16,0 7,0

7,9 6,5

Чорноземи глибокі середньо гумусні важко суглинкові

0-20 20--45 65-85

6,05

5,44 4,17

6,5 6,2

36,0 44,0

1,3 0,6

-

360 320

170 130

12,0 12,0

--

Чорноземи глибокі мало гумусні вилужені

4-

0-20 25--45 65-85

3,11 2,49 1,79

5,5 5,6

16,4 18,4

3,1

2,8

--

150 ПО

120 ПО

6,6 10,0

--

Делись добром ;)