Аналіз сучасного стану та динаміки виробництва продукції зернових і зернобобових культур на ТОВ "Хлібороб"

курсовая работа

Вступ

Забезпечення виробництва продукції, необхідної для задоволення потреб населення та держави, є метою діяльності будь-якого підприємства. Виробництво є головною ланкою суспільного розвитку і базується на споживчих потребах людини. Виробництво - це цілеспрямоване перетворення вихідної сировини і матеріалів у готовий продукт із визначеними властивостями, який придатний для споживання або подальшої переробки. У результаті виробництва праця матеріалізується у вигляді конкретного продукту (продукції, виробу, послуг); при цьому людина взаємодіє з певними засобами виробництва та створює продукт праці - конкретні матеріальні блага, необхідні для нормального існування суспільства.

Нині надзвичайно актуальним в Україні є розвиток сільського господарства як вирішальної передумови функціонування основних галузей економіки. Основна частина фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства, тому аграрне виробництво - життєво необхідна галузь і головна умова існування суспільства.

Одним з вирішальних завдань виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства є виробництво продукції рослинництва, і зокрема - зернових та зернобобових культур. Дана продукція є сировиною для галузей харчової промисловості (зокрема - для хлібопекарської, крупомельної, кондитерської галузей, виробництва олії). Крім того, продукція зернових культур може займати значну частку в структурі експорту. Тому надзвичайно важливо досліджувати проблеми розвитку галузі, виробництва зернових та зернобобових культур, своєчасно виявляти негативні тенденції та вживати всіх можливих наслідків щодо їй усунення та підвищення обсягів виробництва.

Дана курсова робота має на меті дослідження особливостей виробництва зернових та зернобобових культур на підприємстві СТОВ „Хлібороб” Андрушівського району Житомирської області, виявлення факторів, що впливають на обсяг виробництва, а також окреслення основних чинників його підвищення.

Предметом курсової роботи є виробництво продукції зернових та зернобобових культур на підприємстві СТОВ „Хлібороб”.

Обєктом дослідження в даній роботі є СТОВ „Хлібороб", що знаходиться за адресою: с. Степок Житомирська область Андрушівський район.

При написанні роботи використовувались такі основні методи: монографічний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, графічний, табличний, індексний, діалектичний, статистичного спостереження, порівняння, абсолютних і відносних величин, рядів динаміки, аналізу, економіко-математичний.

Основними завданнями даної роботи є:

визначення суті виробництва зернових та зернобобових культур та характеристика основний його показників;

виявлення особливостей розвитку досліджуваного підприємства та його економічного потенціалу за останні три роки;

аналіз виконання плану валових зборів продукції в розрізі окремих культур та їх груп;

дослідження виконання плану за розміром посівних площ та їх структурою;

аналіз досягнутого рівня урожайності зернових та зернобобових культур, відповідності його плановому показнику, дотримання комплексу агротехнічних заходів, що забезпечує запланований рівень урожайності; виявлення факторів, що зумовили зміни в прийнятому комплексі агротехнічних заходів та як це позначилося на врожайності;

визначення факторів, що вплинули на відхилення фактичного валового збору культур від планового, та які втрати чи додаткову корисність від цього має господарство;

порівняння показників передових господарств з середніми показниками підприємства СТОВ „Хлібороб”.

пошук недоліків у роботі та аналіз їх причин; аналіз заходів, яких ужито для того, щоб усунути ці причини і ліквідувати недоліки;

Для написання роботи були використані: річний звіт підприємства СТОВ „Хлібороб” , зокрема - баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), спеціалізовані форми бухгалтерської звітності підприємства (форми № 6-АПК, № 9-АПК), статистична звітність, дані бухгалтерського та оперативно-технічного обліку, виробничий план з рослинництва, а також довідковий матеріал у вигляді основної літератури - спеціальних підручників, та допоміжної, представленої статтями з періодичних видань та наукових праць економістів та науковців України .

Розділ 1. Науково-теоретичні основи теми дослідження

Делись добром ;)