Аналіз виробничої програми підприємства та чинників її формування (на прикладі СФГ "Україна" Гребінківського району Полтавської області)

курсовая работа

Вступ

Підвищення ефективності суспільного виробництва в сучасних умовах становлення ринкової економіки України, структурної перебудови на цих засадах промисловості зумовлює нові підходи до планування господарської діяльності підприємств як основної функції управління підприємствами.

Значення планування господарської діяльності визначається тим, що в його процесі визначаються напрямки, темпи і пропорції розвитку виробничої системи будь-якого рівня, основні показники її функціонування у визначеному періоді, а також збалансована забезпеченість управлінських рішень визначених завдань необхідними ресурсами. Цим самим планування є вихідним регулюючим процесом забезпечення ефективного розвитку народного господарства України та реалізації її економічної політики.

Формальне планування сприяє пошуку найбільш ефективних напрямків дій, обґрунтуванню й систематизації запланованих рішень, зменшенню ризиків прийняття неправильних управлінських рішень з причин помилкової або недостатньої інформації про можливості організації чи навколишнє ринкове середовище, а також служить для формування встановлених цілей та розробки шляхів їх реалізації, допомагає створити єдність загальної мети організації, будучи організуючою силою в діяльності підприємства.

Складовими частинами планування в сільськогосподарських підприємствах є річні плани розвитку підприємств і річні виробничі програми бригадам, фермам та іншим підрозділам господарства.

Річний план сільськогосподарського підприємства - це виробнича програма розвитку рослинницьких, тваринницьких та інших галузей і підсобних підприємств господарства на календарний рік. Відправним моментом при його складанні є договори, укладені із споживачами продукції і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Головне завдання річного планування - забезпечити максимальний прибуток підприємства. Для цього в річному плані має бути передбачена раціональна структура посівних площ і галузей тваринництва, визначені науково обґрунтовані показники рівня урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин і комплекс заходів, які забезпечують виконання плану. Складання річних планів господарств має сприяти максимальному підвищенню ефективності виробництва, зокрема зростанню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції, підвищенню рівня рентабельності галузей і підприємства в цілому.

Річні виробничі програми бригадам, фермам органічно повязані з планом господарства, є його частинами.

При розробленні річних планів у сільськогосподарських підприємствах використовують показники перспективного плану, досягнення наукових установ і кращий досвід, враховують комплекс конкретних природно-економічних умов підприємства, досвід виробничо-фінансової діяльності підприємства за попередні роки.

Метою роботи є обґрунтування виробничої програми підприємства на плановий рік та аналіз досягнутого рівня ефективності виробництва за останні роки.

Основними завданнями що будуть поставлені та вирішені в роботі є:

- обґрунтування теоретичних основ планування діяльності, а саме виробничої програми підприємства, її змісту, календарного розподілу та методів оптимізації і формування;

- аналіз виробничої програми та ефективності використання виробничої потужності підприємства за останні роки;

- формування виробничої програми на плановий рік та вплив факторів на неї.

Обєктом дослідження є СФГ «Україна» Гребінківського району Полтавської області.

Делись добром ;)